Forskning

Utviklingen av «Der skoen trykker» er gjort i forbindelse med et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Sørlandet sykehus HF, og implementert og videreutviklet på Ortopedisk klinikk på AHUS.  Kunnskapsgrunnlaget for «Der skoen trykker» er forankret i bred internasjonal og nasjonal forskning. Den baserer seg også på funnene i forskningen på Sørlandet Sykehus HF og erfaringene som er gjort både gjennom denne metodikken, men også gjennom mange år med arbeid innenfor arbeidsmiljø og sykefravær. Gjennom bransjeprogram IA i sykehus har metodikken blitt ytterligere utviklet. Erfarne fagressurser fra sykehussektoren, NAV arbeidslivssenter og partene har bidratt. 

STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) er engasjert av departementet til å gjøre tidsseriestudier i alle de 7 bransjene som er inkludert i bransjeprogrammene. STAMI vil sende ut spørreskjemaer til de første ansatte som deltar i «Der skoen trykker» og til ansatte i kontrollenheter. 

Bransjeprogram IA i sykehus har engasjert Arbeidsforsknings-instituttet til å forske på «Der skoen trykker».

 Konkret vil de undersøke om det er en sammenheng mellom gjennomføring av «Der skoen trykker» på den ene siden og arbeidsmiljø og sykefravær på den andre siden. De vil også ha fokus på organisatoriske forhold og rammebetingelser for ledelse. Forskningen er delt opp i en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative delen består av spørreundersøkelser koblet opp mot registerdata på sykefravær. Spørreundersøkelsene vil bli gjennomført før intervensjon, underveis og 1 år etter intervensjon. Studien vil inkludere enheter som gjennomfører «Der skoen trykker» og kontrollenheter. Den kvalitative delen vil være fokusert rundt 3 enheter som gjennomfører «Der skoen trykker», hvor det vil bli gjennomført kvalitative intervjuer med en rekke personer. 

Bransjeprogram IA i sykehus er også involvert i et forskningsprosjekt på St.Olavs Hospital (STUNTH), som gjøres i forbindelse med innføring av Helseplattformen.

Helseplattformen er en felles journalløsning for de ulike helsetjenestenivåene og et er svar på målet om «En innbygger, en journal». Helse Midt-Norge er pilot i dette arbeidet. Innføring av Helseplattformen er en omfattende digital omstilling som potensielt kan påvirke blant annet arbeidsmiljø, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Tilsvarende digital omstilling skal på sikt gjøres i alle landets helseforetak, og kunnskapen fra denne forskningen kan bidra til å forebygge negative effekter i andre helseforetak. Forskningen inkluderer studier av forskjeller mellom enheter hvor «Der skoen trykker» har blitt gjennomført og der metodikken ikke har blitt gjennomført.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: