Bransjeprogram IA i sykehus skal gi spisset og prioritert innsats mot arbeidsmiljøutfordringer som finnes i sykehusene. Gjennom bransjeprogrammet legges vekten på partenes rolle og ansvar og hvordan man kan hente ut merverdien av et godt partssamarbeid i virksomhetene. Innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet.
Prosjektene innrettes slik at de treffer de faktiske utfordringene på ulike arbeidsplasser og for ulike yrkesgrupper.  Sykehus er komplekse virksomheter med nærmere hundre yrkesgrupper. Likevel er det enkelte spesielle utfordringer knyttet til arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger som kan sies å kjennetegne spesialisthelsetjenesten som bransje.

Selv om studier viser at ansatte i spesialisthelsetjenesten i stor grad trives på jobb, finnes det utfordringer innen arbeidsmiljø, HMS og sykefravær. Utfordringene har sammenheng med en rekke faktorer som turnus- og nattarbeid, deltid, ledelse, relasjonstunge yrker, omstilling, kompetansebehov og HMS-arbeid.

Bransjeprogrammet er en sentral del av Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Avtalen setter arbeidsplassen i sentrum. Partene skal sammen bidra til å forebygge sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende fravær.

Sykehusene kjennetegnes av svært høy organisasjonsgrad. Dette gir gode muligheter for partssamarbeid på ulike nivåer.

Å redusere sykefravær og frafall vil ha betydning for både samfunnet, den enkelte arbeidstaker, for kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse.

Alle parter på involverte arbeidsplasser skal ha mulighet til å delta i prosjektet der tiltak skal iverksettes.


Hva er arbeidsmiljø?

Hele det norske arbeidslivet har slått fast at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres, og står sammen om definisjonen om at:

  • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.


Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering for alle parter. Godt arbeidsmiljø gir gevinst for både helse, motivasjon og fravær blant ansatte, og dermed også produktivitet og resultat i virksomheter, og sparte kostnader for samfunnet.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: