< / En nøkkelrolle i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø. / >

Til deg som er verneombud

Der skoen trykker og Tidlig og tett er to innsatsområder for bransjeprogram IA i sykehus. Begge innsatsområdene forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Selv om verneombudene formelt sett ikke er en part i IA-avtalen, har du som verneombud en nøkkelrolle i arbeidet for at bransjeprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet.

Som verneombud representerer du alle ansatte, inkludert ledere, og skal arbeide for et arbeidsmiljø som ikke gjør kollegaene dine syke. Å forebygge sykefravær og bidra til at kollegaer som trenger tilrettelegging får det, er viktige oppgaver for å forhindre unødig sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har verneombud og tillitsvalgte en rolle i å få HMS-arbeidet prioritert i egnede sammenhenger. Mens tillitsvalgtes mandat følger av avtale, er verneombudets mandat forankret i arbeidsmiljøloven. I IA-arbeidet har både leder, tillitsvalgte og verneombud felles interesser. Det er dette som gir rom for et forsterket og utvidet samarbeid; et nytt mulighetsrom dere kan utforske sammen.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: