< / En nøkkelrolle i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø. / >

Til deg som er tillitsvalgt

Der skoen trykker og Tidlig og tett er to innsatsområder for bransjeprogram IA i sykehus. Begge innsatsområdene forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Som tillitsvalgt på arbeidsplassen har du en nøkkelrolle i arbeidet for at bransjeprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet.

Som tillitsvalgt og pådriver i bransjeprogram på din arbeidsplass må du

  • Forankre arbeidet hos medlemmene
  • Ha tett kontakt med medlemmene
  • Være proaktiv og bidra til utviklingsarbeidet

Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har verneombud og tillitsvalgte en pådriverrolle i å få HMS-arbeidet prioritert i egnede sammenhenger. Tillitsvalgte er bindeledd mellom medlemmene og arbeidsgiveren, og for å kunne være et slikt bindeledd er kunnskap, innsikt og evne til å lytte og kommunisere helt nødvendig. Mens tillitsvalgtes mandat følger av avtale, er verneombudets mandat forankret i arbeidsmiljøloven. I IA-arbeidet har både leder, tillitsvalgte og verneombud felles interesser. Det er dette som gir rom for et forsterket og utvidet samarbeid; et nytt mulighetsrom dere kan utforske sammen.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: