< / Godt arbeidsmiljøarbeid reduserer sykefravær og hindrer frafall fra arbeidslivet. / >

Til deg som er leder

Der skoen trykker og Tidlig og tett på gir deg som leder mulighet til å forbedre arbeidsmiljøet, redusere sykefravær og hindre frafall i den enheten du har ansvaret for. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig for alle ansatte og for å følge opp sykmeldte. Du har en nøkkelrolle i å legge til rette for at tillitsvalgte og verneombud kan fylle sine roller og for at de ansatte bidrar med sin kunnskap og erfaring i IA-arbeidet.

Det er partene i arbeidslivet, altså arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og myndighetene som står bak IA-avtalen og bransjeprogrammene. I dette arbeidet har partene felles interesser, noesom gir et mulighetsrom som dere kan utforske sammen. Selv om verneombudene ikke inngår i det avtalebaserte partssamarbeidet, er verneombudet i enhetene en viktig samarbeidspart i arbeidsmiljøarbeidet.

Eierskap, ansvar og kunnskap

Et bransjeprogram danner en felles ramme rundt den innsatsen som skal gjøres. Formålet med et bransjeprogram er å mobilisere partene i bransjen til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i erkjente utfordringer. Det er avgjørende at partene i bransjen har eierskap til, og tar ansvar for programmene. Utformingen og organiseringen av bransjeprogrammet tilpasses hver enkelt bransje. Hvordan dette gjøres i bransjeprogram IA i sykehus, finner du informasjon om på denne hjemmesiden.

Forbedringspotensialet

Sintef-rapporten «Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid» (2018) viser til at underveisvurderingen av IA-avtalen fra 2016 pekte på et betydelig forbedringspotensial knyttet til forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det kommer også fram at det er et potensial for å få mer ut av partssamarbeidet.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fremhever at forebyggende tiltak må være kunnskapsbaserte,
behovsdrevet og systematisk implementert for at de skal virke. Dette krever en helhetlig og felles innsats i virksomhetene. Partssamarbeid om arbeidsmiljøspørsmål har lange tradisjoner i Norge.
Antagelsen om at partssamarbeid og medvirkning gir både bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet har
stått sentralt.

Analysene fra case-virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid viser at det er fem overordnede indikatorer
som danner arbeidsmiljøets grunnmur:

 • Arbeidsmiljø som ferskvare
 • Fokus på nærvær før fravær
 • Tilrettelegging og tilpasning av arbeid som middel for å forebygge sykefravær
 • Konstruktivt tilbakemeldingsklima
 • Samarbeid, involvering og ansvar

 

Leder, tillitsvalgt og verneombud har ulike roller i dette arbeidet og skal bidra til å skape betingelser
for et godt samarbeid om arbeidsmiljø i praksis.

Gode samarbeidsforhold

Godt samarbeid bygges på gjensidig respekt, gode prosesser og gode relasjoner partene imellom, og man må forstå hverandres roller og ansvar. Gode samarbeidsforhold har også positiv effekt på verdiskapingen i virksomheten.

IA-arbeid som arbeidsplassutvikling

Ledelse og ansattes representanter vil ha felles interesse i å:

 • Utvikle arbeidsplassen på en god og konstruktiv måte
 • Sørge for at ansattes erfaringer og kompetanse blir benyttet i et systematisk utviklingsarbeid
 • Organisere arbeidet slik at man oppnår best mulig bruk av ressursene
 • Utvikle et arbeidsmiljø som både beskytter ansatte mot skader og helserisiko, og som skaper trivsel og arbeidsglede
 • Heve kvaliteten på tjenestene
 • Øke pasientsikkerheten

 

For å lykkes er det viktig for alle parter å ha en god dialog som handler om å utvikle og utforske nye ideer sammen. Let aktivt etter mulighetsrommet heller enn etter begrensningene!

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE