< / En viktig bidragsyter i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø / >

Til deg som er ansatt

Der skoen trykker og Tidlig og tett er to innsatsområder for bransjeprogram IA i sykehus. Begge innsatsområdene forutsetter godt partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte. Som ansatt er du en viktig bidragsyter i arbeidet for at bransjeprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet.

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at du og dine kolleger har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Tillitsvalgte og verneombud har nøkkelroller i det kontinuerlige arbeidet for et godt arbeidsmiljø for alle. Men de klarer ikke å gjøre jobben uten deg.

Ansatte har både rettigheter og plikter i arbeidsmiljøarbeidet. Det nytter ikke å peke på alle andre som ansvarlige for arbeidsmiljøet ditt – et godt arbeidsmiljø skapes i fellesskap. Det kan du blant annet bidra til ved å bruke erfaringene og kunnskapen du har og delta på aktuelle arenaer og med relevante aktører. Du har et ansvar for å formidle egne behov og hva du trenger for å få et best mulig arbeidsmiljø, for hva som gjør at du opplever mening og arbeidsglede i jobben din, og for hva som skal til for at du skal kunne bidra til bedre og tryggere tjenester. Medvirkning er viktig for deg som arbeidstaker, og for arbeidsplassdemokratiet.
Det er det vi kaller den norske modellen.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: